Page 4 - Memoria 2019
P. 4

Carta del president
      Distingits/-des mutualistes:

      Em complau adreçar-me a vostès per a presentar    associades i autònoms adherits sobre la base de
      la nostra memòria anual. Un document en què     dues palanques clau: la innovació tecnològica i
      recollim les accions que hem dut a terme amb     el desenvolupament del potencial de les persones
      l'objectiu de donar resposta a les necessitats i   de la nostra organització.
      expectatives dels nostres grups d'interès. La present
      memòria ha estat elaborada sota els estàndards    Dins la nostra activitat global, a dia d'avui
      del Global Reporting Initiative (GRI), la referència  considerem que hi ha quatre temes de rellevància
      mundial principal en l'elaboració d'informes de   especial per a la mútua: la qualitat sanitària,
      sostenibilitat.                   el desenvolupament de productes i serveis per
                                als nostres mutualistes, autònoms i assessors
      Totes les actuacions que duem a terme a MC      –s'inclouen aquí els serveis de prevenció de riscos
      MUTUAL s'assenten en una màxima: tenir cura     laborals–, la transformació digital i l'eficiència en la
      de la salut laboral de les persones, de manera  gestió mitjançant l'acord “+compromís, aliança de
      responsable. Per això, dia a dia treballem per a  mútues”.
      oferir un servei de qualitat a la nostra població
      protegida, tot mantenint una escolta activa     En l'àmbit de la qualitat sanitària, continuem
      per a satisfer els seus interessos i seguint el nostre  posant el focus en la seguretat del pacient,
      compromís ferm per una assistència d'excel·lència.  l'excel·lència en el coneixement professional i la
                                innovació, sempre amb l'objectiu d'oferir un servei
      Enguany hem iniciat el pla estratègic 2019-2021, un  millor. Entre altres accions, al llarg d'aquest exercici
      projecte continuista amb què assumim el repte de   hem potenciat la incorporació d'eines digitals com
      crear propostes de valor per a les nostres empreses  la telemedicina o la realitat virtual.


                              4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9