Page 37 - Memoria 2019
P. 37

Memòria 2019                                Confidencialitat de les dades de
                                caràcter personal

                                A  MC  MUTUAL  disposem  d'una  política
                                específica de seguretat de la informació, que
                                complim escrupolosament, tant per part del
                                nostre equip humà, com per part del personal
                                que subcontractem i de les nostres empreses
                                proveïdores. També hem aportat els recursos
                                necessaris i adoptat les mesures adequades que
                                garanteixen el compliment del Reglament europeu
                                de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica de
                                protecció de dades personals i garantia dels drets
                                digitals (LOPDGDD).

                                Per a poder desenvolupar un model òptim de gestió
                                de la privacitat i de la seguretat de la informació,
                                la mútua disposa de dos comitès de seguretat, un
                                de directiu i un altre d'operatiu, que treballen per
                                al compliment de la normativa vigent en matèria
                                de seguretat. Així mateix, MC MUTUAL ha designat
                                un delegat de protecció de dades, el qual vetlla
                                pel compliment dels principis de confidencialitat,
                                integritat, disponibilitat i privacitat de les dades de
                                l'organització.


                                La mútua disposa a més d'un registre d'activitats
                                de tractament actualitzat i desenvolupa una
                                gestió de riscos a través d'una metodologia
                                estandarditzada.


                                Es pot trobar més informació a la pàgina web
                                d'MC MUTUAL: www.mc-mutual.com protecció de
                                dades

 36                            37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42