Page 36 - Memoria 2019
P. 36

aquest i amb l'activitat del Comitè d'Auditoria.
      Així mateix, s'hi han valorat les accions formatives
      externes a què han assistit els membres de Comitè,
      s'han explicat les experiències d'altres mútues en
      aquesta matèria i s'han valorat les incidències que
      podrien tenir una rellevància penal, etc.

      Finalment, s'ha informat del projecte de gestió
      global de riscos de l'entitat, al qual s'ha supeditat
      l'avanç en matèria de gestió de riscos penals.

      En definitiva, a MC MUTUAL desenvolupem les
      nostres activitats d'acord amb la legislació vigent
      en tots els nostres àmbits d'actuació, cosa que ens
      permet de garantir el compliment i la prevenció
      de delictes, inclosos també els de corrupció.
      En aquest sentit, com a entitat socialment
      responsable, tenim una ferma política contra la
      corrupció en totes les seves formes que es reflecteix
      en les bones pràctiques del nostre Codi ètic i en
      els compromisos adquirits en ser signants del Pacte
      Mundial de les Nacions Unides i dels seus principis
      mediambientals, laborals, de drets humans i de no
      corrupció.


        "Tenim una política ferma contra la

         corrupció, que es reflecteix en les
         bones pràctiques del nostre codi

        ètic i en els compromisos adquirits
          pel fet d'ésser signants del Pacte

          Mundial de les Nacions Unides".

                              36
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41