Page 35 - Memoria 2019
P. 35

Memòria 2019


      periòdica del funcionament i compliment del nostre  procediments de notificacions per a adaptar-los a
      model de prevenció de riscos penals, així com la   les novetats que introdueix la Llei orgànica 3/2018,
      tramitació de les denúncies en aquesta matèria,   de protecció de dades personals i garantia dels
      disposem d'un Comitè de Prevenció de Riscos     drets digitals.
      Penals (CPRP), amb poders autònoms d'iniciativa
      i control, i d'un Canal Intern de Comunicació i   Accions formatives
      Denúncia en matèria de riscos penals. En 2019, el
                                Formació impartida:
      Comitè ha estat constituït pels membres següents:
                                S'ha fet un seguiment de les accions formatives
        Ʀ Director de la Divisió de Serveis Jurídics, que  internes desenvolupades en aquesta matèria
       desenvolupa les funcions de coordinació del    al llarg de l'exercici. El 31 de desembre del 2019,
       Comitè.
                                1.799 dels 1.882 empleats i empleades (inclosos
        Ʀ Director de la Divisió Econòmica i Financera. eventuals, temporals i jubilats parcials) han finalitzat

        Ʀ Director de la Divisió de Persones.      el curs, que implica una participació del 95,58 %. Si
                                se n'exclouen els treballadors eventuals, dels 1.750
        Ʀ Cap del Departament d'Auditoria Interna.    empleats 1.705 han participat en el curs, el 97,42 %.

        Ʀ Cap del Departament de Planificació i
       Estratègia.                    Formació rebuda:

      En l'exercici 2019 el Comitè de Compliment      Com a acció formativa més destacada en
      normatiu no ha traslladat al CPRP cap consulta o   l'exercici 2019 cal indicar l'assistència dels membres
      denúncia per considerar que aquesta podia tenir   de Comitè a una jornada celebrada el 12 de
      rellevància penal.                  febrer del 2019 sobre novetats en la gestió de
                                Compliance Penal, organitzada per AENOR i BDO.
      A més, durant el 2019, el CPRP ha mantingut cinc
      reunions. Al llarg de l'exercici 2019 s'ha revisat  També s'hi han tractat les novetats sorgides en la
      el Programa, a fi d'adaptar-lo a les novetats  matèria, les peticions de la Intervenció General
      normatives i els riscos detectats. S'ha modificat el  de la Seguretat Social relatives al mapa de riscos
      Reglament, i s'han actualitzat les denominacions   i el control interns, les actuacions del Comitè de
      dels procediments. També s'han actualitzat els    Compliment normatiu, i la coordinació amb

 34                            35
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40