Page 34 - Memoria 2019
P. 34

Prevenció de riscos penals              les persones jurídiques introduïdes mitjançant la Llei
                                orgànica 5/2010, de 22 de juny, la Llei orgànica
      En el marc de les polítiques de compliment normatiu  7/2012, de 27 de desembre, i la Llei orgànica
      d'MC MUTUAL, i sobre la base dels principis ètics  1/2015, de 30 de març. Per primera vegada en
      integrats per la nostra entitat en aplicació dels  l'ordenament jurídic espanyol, aquestes reformes
      Deu Principis del Pacte Mundial de l'Organització  introdueixen la responsabilitat penal de la persona
      de les Nacions Unides i el nostre codi ètic, la Junta  jurídica, que pot ser exigida amb independència
      Directiva va aprovar l'any 2015 el nostre Programa  que s'hagi pogut identificar o individualitzar la
      de prevenció de riscos penals (PPRP).
                                persona física autora o executora de les conductes

      Aquest programa té per objecte constituir un     presumptament il·lícites.
      model de gestió i organització de la prevenció
                                Cal destacar que aquest programa no es limita
      de delictes, que inclou la identificació d'activitats
                                a prevenir els riscos que puguin donar lloc a
      amb riscos penals, un reglament de prevenció de
                                una responsabilitat penal d'una persona jurídica
      riscos penals, un catàleg de conductes prohibits,
                                (responsabilitat de la qual estan exemptes
      un model de gestió de recursos financers adequat,
                                aquelles entitats que exerceixen  potestats
      previsions formatives i un sistema disciplinari que
                                públiques administratives), sinó que abasta altres
      sanciona adequadament l'incompliment de
                                tipus delictius que es puguin cometre en el si de
      les mesures incloses en el model organitzatiu.
                                la nostra organització i que, sens dubte, afectarien
      D'altra banda, el PPRP és un element clau per al
                                altres béns  protegits: l'ètica empresarial,
      reforçament de la nostra cultura de l'ètica i de la
                                la responsabilitat social corporativa, la reputació
      responsabilitat social corporativa, tant en l'àmbit
                                empresarial, i d'altres eventuals responsabilitats
      empresarial com en l'individual.
                                econòmiques o administratives.
      El PPRP culmina l'adaptació de la nostra entitat a  Per a la supervisió, verificació i actualització
      les previsions relatives a la responsabilitat penal de
                              34
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39