Page 32 - Memoria 2019
P. 32

Ètica

      A MC MUTUAL ens comprometem a dirigir i       Les principals funcions del comitè són les següents:
      gestionar la mútua de forma eficient, integrant els
      valors que demana la societat actual. Busquem   Ʀ Promoure una cultura ètica a MC MUTUAL.
      regir la presa de decisions, la gestió i la prestació   Ʀ Assessorar els professionals en la resolució
      del servei segons criteris d'ètica, transparència i   de dilemes ètics derivats de la pràctica
      honestedat.                       professional.
      Per això, comptem amb un Comitè d'Ètica des       Ʀ Elaborar documents i guies per enfortir les
      de 2010. El Comitè està compost per 12 persones     bones pràctiques en el si de l'organització.
      de l'equip d'MC MUTUAL i presidit per l'expert    El comitè disposa d'una bústia interna a la qual els
      extern Francesc Torralba, catedràtic d'ètica de la  professionals d'MC MUTUAL poden dirigir consultes
      Universitat Ramon Llull. Aquest Comitè és un òrgan  sobre ètica.
      (autònom) consultiu, que depèn directament de
      la Direcció General d'MC MUTUAL.       F. Torralba     S. Abad       L. Cabot       I. Porta       E. San Mateo
       (extern) President  Director      Dept. Infermeria   Dept. RSE i     Servei
                 d'MC MUTUAL     i Recursos      Comunicació     Coordinació
                 Saragossa      Hospitalaris               Jurídica Zona
       J. Muñoz      J. Sánchez       P. Tor       R. Unzurrunzaga    D. Valdés
       Director d'    Responsable      Medicina      Servei de       Directora d'
       MC MUTUAL     administratiu     Sant Celoni    Rehabilitació     MC MUTUAL
       Càceres      MC MUTUAL Cadis              Clínica        Almeria

                                     "Els treballadors d'MC MUTUAL

                                        poden adreçar les seves

                                       consultes sobre ètica a la
      Á. Escobar      J. Genebat      P. Ginés
      Dept. de Gestió   Responsable     Responsable       bústia interna del comitè"
      d'Assistència    administratiu    administratiu
      Sanitària i     MC MUTUAL Sevilla  MC MUTUAL
      Incapacitat                Madrid
      Temporal per               Cartagena
      Contingències
      Professionals
                              32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37