Page 31 - Memoria 2019
P. 31

Memòria 2019      Garantia de Compliment Normatiu (compliance)

      A MC MUTUAL volem assegurar el compliment        entre els empleats i directius de la mútua
      normatiu i l'ètica empresarial mitjançant l'anàlisi   (actituds i valors).
      i l'avaluació de riscos, l'establiment de controls    Ʀ Protegir els empleats, els directius i l'entitat dels
      interns i les auditories. És, sens dubte, una alta   riscos que comporten les males pràctiques.
      responsabilitat en què s'involucren els principals    Ʀ Establir els canals de denúncia apropiats.
      òrgans de govern de la mútua per garantir el
      compromís i la voluntat d'aplicar una cultura    Durant el 2019, el Comitè de Compliment Normatiu
      corporativa responsable, ètica i legal amb els    ha celebrat 6 reunions. Aquest Comitè depèn
      objectius següents:                 orgànicament de la Junta Directiva.

        Ʀ Assegurar que en la mútua hi ha els mecanismes
       per a garantir el compliment normatiu.
        Ʀ Promoure bones pràctiques i transparència


      Organigrama Compliance 30                            31
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36