Page 30 - Memoria 2019
P. 30

Sistemes de control


      Com a entitat col·laboradora amb la Seguretat      Ʀ Comissió d'Empresa Saludable.
      Social, a MC MUTUAL tenim la responsabilitat       Ʀ Comissió de Salut i Benestar.
      de gestionar amb transparència i eficiència els
      recursos públics de l'Administració. Per això, els   Ʀ Comissió de Bioseguretat.
      nostres estats comptables són auditats anualment     Ʀ Comitè d'Ètica.
      per la Intervenció General de la Seguretat Social i,
      a més, internament comptem amb els mecanismes      Ʀ Comitè de Transparència (Llei 19/2013, de
                                  transparència, accés a la informació pública
      de control següents, que reforcen i garanteixen la
                                  i bon govern).
      nostra gestió responsable:
                                  Ʀ Comitès de Seguretat i Salut.
        Ʀ Centralització de les compres.
                                  Ʀ Comitè de Riscos Penals.
        Ʀ Política de seguretat de la gestió de la
       informació sanitària (consentiments informats,    Ʀ Comitè de Compliment Normatiu (Compliance
       informació a pacients, etc.).            Office), liderada pel Compliance Officer.

        Ʀ Comissió de farmàcia  que  gestiona      Ʀ Mapa de riscos penals (que inclou delictes per
       medicaments i productes sanitaris.          corrupció).
        Ʀ Comitè de Política de Seguretat, Comitè    Totes aquestes mesures responen al desè principi
       Operatiu de Seguretat i delegat de Protecció   del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual
       de Dades per a assegurar la protecció de les   s'estableix que "les empreses han de treballar
       dades personals.                 contra la corrupció en totes les seves formes,
                                incloses l'extorsió i el suborn".
        Ʀ Departament d'auditoria interna, que supervisa
       tots els procediments de gestió.

        Ʀ Auditoria legal del sistema de prevenció.
        Ʀ Comissió d'Igualtat.

                              30
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35