Page 29 - Memoria 2019
P. 29

Memòria 2019

       30 d'octubre, que en l'article 82.2 disposa que  de col·laboració que siguin necessaris [...]".
       "les prestacions sanitàries compreses en la
       protecció de les contingències professionals   Durant el 2019 s'han constituït un seguit de
       s’han de dispensar a través dels mitjans i    grups de treball, com ara els de Comunicació,
       les instal·lacions gestionats per les mútues,  Contractació, Informació de Gestió, Prestacions,
       mitjançant convenis amb altres mútues", i pel   Xarxa de Centres, Sanitari i de Sistemes
       Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre,    d'Informació. Tots ells han treballat i coordinat la
       que en l'article 6 estableix que "amb la finalitat  posada en comú de solucions.
       d’obtenir la més gran eficàcia i racionalització
                                Entre d'altres activitats, s'han retolat els centres
       més elevades dels recursos que gestionen, les
                                de les tres mútues, tant físicament com en la
       mútues poden establir entre elles els acords
                                Xarxa de Centres digital, per a facilitar-ne la
                                    identificació ràpida.

                                    Compartir espais físics en alguns dels
                                    centres d'atenció i proposar la creació
                                    de centres nous conjunts; revisar i
                                    optimitzar el mapa sanitari i l'elaboració
                                    de protocols d'actuació en l'àmbit
                                    sanitari i de prestacions, han estat
                                    alguns dels treballs portats a terme.

                                    Des del punt de vista tecnològic, s'ha
                                    treballat en l'intercanvi d'informació
                                    assistencial, per a donar suport a
                                    la resta de grups de treball. També
                                    s'han abordat alguns projectes com
                                    ara l'ús de la intel·ligència artificial, el
                                    reconeixement de veu, la normalització
                                    de la informació o la solució de
                                    l'ordenació dels pacients.

                                    “+compromís, aliança de mútues”
                                    continua treballant per a donar el
                                    millor servei a les seves empreses
                                    mutualistes.


 28                            29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34