Page 28 - Memoria 2019
P. 28

+compromís, aliança de mútues
       Asepeyo, Fraternidad-Muprespa i MC MUTUAL     agilitzen els tràmits i els ofereixen un servei
       van signar un acord de col·laboració sota el   millor, atès que escurcen les distàncies entre la
       nom “+compromís, aliança de mútues”, el 26 de   població protegida i els centres assistencials.
       març de 2019 a Madrid, per ampliar i acostar el  A més, reforcen el compromís de millora de la
       seu servei a les empreses mutualistes.      prestació de servei i de la gestió dels recursos,
                                amb la voluntat de ser un referent sanitari que
       Les tres entitats sumen gairebé 575.000 empreses  cerca sempre la qualitat i eficiència màximes.
       mutualistes i donen cobertura a 5.645.000
       treballadors en contingències professionals    +compromís va néixer a l'empara del text
       i a 4.822.000 treballadors en contingències    refós de la Llei general de la Seguretat Social,
       comunes. Disposen d'una gran xarxa assistencial,  aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de
       formada   per  354  centres
       assistencials i 9 hospitals i clíniques,
       i més de 7.500 professionals, 3.800
       dels quals són de l'àmbit sanitari.

       Les  accions  més  destacades
       de  “+compromís,  aliança de
       mútues” són les de compartir els
       centres assistencials i administratius
       propis de cada mútua, i prestar
       recíprocament:

       Ʀ Assistència sanitària hospitalària,
       ambulatòria,  recuperadora   i
       de proves complementàries en
       contingències professionals.
       Ʀ La realització de   proves
       diagnòstiques,    tractaments
       terapèutics i rehabilitadors en els
       processos d'incapacitat temporal
       derivats   de   contingències
       comunes.
       Ʀ La recerca i la innovació per a la
       reducció de les contingències
       professionals.

       Ʀ La col·laboració en activitats
       preventives per a les empreses
       mutualistes i en el desenvolupament
       d'aplicacions    informàtiques
       comunes.

       Amb aquesta aliança, les tres
       mútues s'acosten als usuaris, els


                              28
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33