Page 26 - Memoria 2019
P. 26

Estructura de l'organització


      L'organigrama de l'estructura operativa d'MC     Zona B: Andalusia i ciutats de Ceuta i Melilla,
      MUTUAL està encapçalat pel director general i    Aragó, Illes Balears, Canàries, Cantàbria, País
      engloba quatre grans àrees: Interna; Persones, RSE  Basc, la Rioja, Regió de Múrcia, Comunitat
      i Comunicació; Planificació Estratègica i Relació  Foral de Navarra i Comunitat Valenciana
      amb el Mutualista; i Prestació Sanitària i Econòmica
      —de les quals depenen 12 divisions funcionals—;  Dins de l'estructura organitzativa d'MC MUTUAL hi
      i dues grans zones territorials, que es mostren en  ha el Comitè Executiu, encapçalat pel director
      l'organigrama adjunt.                gerent. Aquest comitè està format per quatre
                                persones, el 25 % de les quals són dones (Àrea
      Zona A: Catalunya, Galícia, Principat d'Astúries,  Interna) i el 75% són homes (Direcció General, Àrea
      Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i  de Persones, RSE i Comunicació, Àrea de Prestació
      Comunitat de Madrid                 Sanitària i Econòmica).

      Organigrama MC MUTUAL
                                      Àrea
          Econòmico financera                Persones, RSE i
                Recursos     Àrea          Comunicació   Persones
              Organització    Interna
          Sistemes d’informació                                           Àrea

       Direccions territorials           Direcció         Planificació  Grans comptes

           Andalusia   Direcció                    Estratègica i  Serveis prevenció
   C. Valenciana - Múrcia - Illes de Zona B     General         Relació amb
    Eusk - Nav - Rio - Ara - Cant                       el Mutualista
         Direccions territorials                   Àrea
           Catalunya Nord                    Prestació    Serveis mèdics i assistencials
           Catalunya Sud    Direcció                    Operacions
                                      Sanitària i
          Castella La Manxa   de Zona A            Econòmica    Gerència clínica
              Madrid
      Astúries- Gal - Cast. Lleó- Ext
                                     Delegat de
                      Serveis    Auditoria   Protecció de
                     Jurídics     Interna     Dades                              26
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31