Page 25 - Memoria 2019
P. 25

Memòria 2019      Comissió Permanent

      Aquest òrgan de govern el constitueixen entre cinc
      i set membres de la Junta Directiva —presidència,
      vicepresidències, secretaria i vocals designats per la
      Junta— que pot delegar en la Comissió Permanent
      les funcions i facultats que consideri convenients i que
      no tinguin el caràcter d'indelegables. Els membres
      d'aquesta comissió no perceben cap retribució per
      la seva gestió, sense perjudici de la compensació
      legal per assistència a la qual tenen dret.

      President
      Sr. ENRIC REYNA MARTÍNEZ
      AMREY HOTELS, SL

      Vicepresident primer
      Sra. PATRICIA SUCH FARO
      SEAT CUPRA, SA

      Vicepresident segon
      Sr. JAUME CANÉ BALLART
      FREUDENBERG ESPANYA, SAU

      Secretari
      Sr. JOAN CURCÓ COSTAFREDA
      FOMENTO CENTROS DE ENSEÑANZA

      Vocals
      Sr. ENRIC CROUS I MILLET
      DISTILLER, SA

      Sr. RICARDO LECHUGA CISNEROS
      SA DAMM

      Director gerent
      Sr. EDUARDO VIDAL CASTARLENAS
 24                            25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30