Page 21 - Memoria 2019
P. 21

Memòria 2019

      Òrgans de participació

      Comissió de Prestacions Especials


      Aquest òrgan de participació s'encarrega de la
      concessió dels beneficis de l'assistència social que
      hagin de ser satisfets per la nostra entitat. Aquesta
      comissió la constitueixen vuit membres, quatre
      dels quals són representants dels treballadors
      de les empreses associades, i l'altra meitat són
      representants del col·lectiu empresarial designats
      per la Junta Directiva. La persona que ocupa la
      Presidència la trien els mateixos membres de la
      comissió, que no reben cap tipus de remuneració
      per la seva activitat, sense perjudici de la
      compensació legal per assistència a què tenen
      dret.


      Membres de la Comissió de Prestacions
      Especials a 31 de desembre de 2019


      Representants dels empresaris associats
      Sr. DAVID DE ABÁSOLO MUÑOZ [PRESIDENT]
      CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS
      AUDIOVISUALS, SA                   Comissió de Control i Seguiment

      Sr. JOSÉ MIGUEL DE LA DEHESA ROMERO         Aquesta comissió, formada per deu persones, és
      UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA           l'òrgan de participació del col·lectiu empresarial
                                i treballadors i treballadores per al control i
      Sr. CARLOS JIMÉNEZ PÉREZ               seguiment de la col·laboració de la Mútua amb la
      PRENSA DIARIA ARAGONESA, SA             Seguretat Social. La meitat de membres correspon
                                a la representació dels treballadors protegits per
      Sra. ROSA MARÍA PUJANTE
                                l'entitat, a través de les organitzacions sindicals
      UNIVERSITAT POMPEU FABRA
                                nacionals més representatives, i l'altra meitat a la
                                representació del col·lectiu empresarial associat a
      Representants dels treballadors
      Sr. MIGUEL ÁNGEL BOIZA LÓPEZ             MC MUTUAL, elegida a través de les organitzacions
      CCOO - NISSAN MOTOR IBÉRICA, SA           empresarials de  més  representativitat. La
                                Presidència de la Comissió de Control i Seguiment
      Sr. MANUEL JOSÉ FERNÁNDEZ SUAZO           l'exerceix la mateixa persona que exerceix la
      UGT - SEAT, SA                    Presidència de la Junta Directiva. La Secretaria
                                l'exerceix el director gerent, que té veu però no
      Sr. RAMON NOLLA QUIXALÓS
      UGT - BBVA                      vot. Els membres d'aquest òrgan de participació no
                                perceben cap retribució per la seva gestió, sense
      Sr. JESÚS PRIETO QUINTERO              perjudici de la compensació legal per assistència
      CCOO                         a la qual tenen dret.
 20                            21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26