Page 19 - Memoria 2019
P. 19

Memòria 2019

      Òrgans de govern


      Els òrgans de govern s'ocupen d'impulsar i
      supervisar les directrius generals i l'estratègia
      d'MC MUTUAL, així com el desenvolupament de la
      nostra política corporativa.


      Les nostres empreses associades i els seus
      treballadors i treballadores també participen en
      el govern de la nostra entitat a través dels canals
      establerts en els estatuts. Entre ells, els òrgans de
      govern (la Junta General i la Junta Directiva) i els
      òrgans de participació i consulta (la Comissió de
      Prestacions especials i la Comissió de Control i
      seguiment).

      Tots els membres dels òrgans de govern d'MC
      MUTUAL es comprometen a gestionar l'entitat
      amb criteris d'eficiència, transparència i equitat,
      seguint les directrius marcades pel Codi de bones
      pràctiques del sector.

      Junta General
      És el nostre òrgan de govern màxim i l'integren
      el col·lectiu empresarial associat i una persona
      representant dels treballadors de la mútua. Cadascun
      dels associats —sempre que estigui al corrent del
      compliment de les obligacions socials— té el dret
      d'emetre un vot.


      La Junta General Ordinària s'ha de celebrar un cop  membre restant és una persona representant dels
      l'any i les Extraordinàries poden fer-ho en qualsevol  treballadors al servei de la mútua.
      moment, després d'un acord adoptat per la Junta
                                Els membres de la Junta Directiva es distribueixen
      Directiva, o per sol·licitud de la vintena part dels
                                els càrrecs de la presidència, la vicepresidència
      associats. La Junta General Ordinària de 2019 se
                                (primera i segona) i la secretaria. La resta tenen la
      celebrà l'11 de juliol a Barcelona, i no hem convocat
                                condició de vocals. També assisteixen a la Junta
      cap Junta General Extraordinària.
                                Directiva el director gerent i aquelles altres persones
      Junta Directiva                   que es considerin necessàries, en aquests casos amb

      Els membres de la Junta Directiva s'encarreguen del  veu, però sense vot.
      govern directe i immediat d'MC MUTUAL, la seva plena  Els membres d'aquest òrgan no perceben cap
      representació i de totes les facultats de direcció,  tipus de remuneració per la seva activitat, sense
      administració i execució que siguin necessàries per  perjudici de la compensació legal per assistència
      a la defensa dels interessos patrimonials i socials de  a les juntes a què tenen dret. En el supòsit que facin
      la nostra entitat, amb les limitacions establertes pels  actes contraris a la normativa aplicable, aquests
      estatuts i la normativa vigent.           membres haurien de respondre pels danys causats
                                davant de la Seguretat Social, de la mútua mateixa
      D'acord amb els estatuts, la Junta Directiva es
      compon d'un màxim de vint membres, dinou dels    i del col·lectiu empresarial.
      quals pertanyen a les empreses associades, i el

 18                            19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24