Page 16 - Memoria 2019
P. 16

Prevenció de riscos laborals

       - Assessorem en PRL               6.611                       134        actuacions d'assessorament a empreses (el  Empreses mutualistes de tots els sectors participants
        9,3 % més respecte de l'exercici anterior). El  en el Pla d'acció per a empreses amb especial
        grau de satisfacció s'ha situat en 8,4 sobre 10. sinistralitat (PAEES), que ha permès de reduir el
                               43,8 % l'índex d'incidència global d'aquestes
                               empreses, i així evitar 433 accidents de treball amb
                               baixa i assolir un estalvi de 9.458 jornades de treball
                                      perdudes a l'any.
       - Formem en PRL

      Mitjana de satisfacció:      Formació presencial:          Formació en línia:

      de les formacions que    hem  impartit 30  sessions de  les matriculacions han augmentat el
                                       43 % respecte del 2018 i han assolit
      hem impartit enguany:    sensibilització amb la participació de  les 8.542. Hem impartit 66 seminaris
                    285 assistents, i 510 tallers (escola
         9 sobre 10       d'esquena, seguretat vial, alimentació  tècnics amb un total de 680 assistents;
                                       21 jornades tècniques amb 731
                    saludable i gestió de l'estrès) amb un
                                       assistents, i 2 seminaris web amb un
                         total de 6.673.
                                       total de 82 persones connectades.
       - Promovem la PRL


             Gestió d'expedients, relatius a
             l'incentiu Bonus de l'exercici 2018,        Candidatures, el 41 % més respecte
       8.168    presentats per les empreses i     499     de l'edició anterior, en la XI edició
             tramitats tots ells per la DGOSS com        dels Premis MC 28 d'abril.
             a favorables.

             Empreses participants —el 27 %         Organitzacions de més de 50
        62     més que en l'edició anterior— en la   20     treballadors amb el reconeixement
                                       “Zero és +” per no haver registrat
             XVIII edició dels Premis MC MUTUAL
             “Antonio Baró”.                  cap accident de treball o malaltia
                                       professional.
                              16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21