Page 158 - Memoria 2019
P. 158

procedents de residències de gent gran.       de fer una reestructuració per a garantir al
                                  màxim la seguretat, que ha obligat a tancar-
        Ʀ Desenvolupament d'un protocol de prevenció
       estricte per als centres assistencials per protegir  ne alguns temporalment, de març a maig. Els
       la seva salut i la dels nostres professionals,    centres que s'han mantingut oberts han seguit
       que inclou limitacions en l'aforament de la     un protocol preventiu i han fet ús de tots els EPI
       sala d'espera, senyalització de la distància     necessaris.
       de seguretat, controls de temperatura en el     Ʀ Hem posat a disposició dels professionals
       moment d'accés a les instal·lacions del centre    sanitaris de la Clínica Copèrnic, que han
       i, per descomptat, ús de tots els EPI necessaris.  estat tenint cura de pacients afectats pel
                                  coronavirus, un servei de suport psicològic, que
        Ʀ Amb l'objectiu de contribuir a mitigar els
       efectes de la situació econòmica derivada      ha funcionat a través de consultes i seguiment
       de la Covid-19 s'ha accelerat a maig de      telefònic o per videoconferència.
       2020 el pagament a les empreses que han        Ʀ Hem habilitat un grup específic dedicat al
       obtingut l'incentiu Bonus (exercici 2018). S'han   Covid-19 a la nostra xarxa social interna,
       bonificat més de 13 M€, corresponents a 8.244    Yammer, perquè tots els membres d'MC
       expedients favorables.                MUTUAL puguin compartir les reflexions
                                  o els dubtes que sorgeixin i se sentin més
      Mesures orientades a protegir la plantilla de la    acompanyats. A més, aquest canal, implantat
      mútua:
                                  a la mútua el 2019, ens ha permès de mantenir
        Ʀ Teletreball: hem potenciat i prioritzat el treball a  una relació més fluida entre el personal sanitari
       distància, de manera que durant les setmanes     i la resta de professionals de la mútua; hem
       més crítiques, el 70 % de la plantilla ha pogut   pogut conversar-hi, conèixer-ne les vivències
       estar-se a casa. Cal assenyalar que, pel que    de primera mà i enviar-los missatges d'ànim i
       fa a aquesta opció, anàvem amb avantatge;      d'agraïment.
       després d'una prova pilot d'un any de durada,     Ʀ Creació d'un espai monogràfic sobre la
       el gener passat el vam implantar oficialment a    Covid-19 al nostre portal corporatiu, amb
       la mútua, de manera que unes 330 persones      l'objectiu de mantenir informada la plantilla
       ja treballaven des de casa (1 o 2 dies a la     sobre com aquesta situació excepcional
       setmana). A més, estem habituats a treballar     afecta l'organització, i sobre la implicació de
       amb eines tecnològiques col·laboratives.       l'equip humà. En l'apartat s'inclouen, entre

        Ʀ Pendents dels nostres empleats i empleades:    d'altres, tots els comunicats enviats per la
       a més d'afavorir una relació fluida entre els  Direcció, la llista actualitzada amb la situació
       membres dels equips de treball, hem fet una     dels centres, i també recursos d'interès com ara
       enquesta interna per conèixer l'estat d'ànim,  recomanacions per a teletreballar de manera
       les necessitats i les preocupacions de la nostra   efectiva durant el període de confinament.
       plantilla, i per escoltar-ne els suggeriments.

        Ʀ Recursos de prevenció: el nostre departament
       de prevenció propi ha treballat incansablement
       per a desenvolupar nombrosos materials, des
       de píndoles diàries amb recomanacions per
       a millorar el benestar emocional, a protocols
       per a les oficines amb presència física de
       treballadors i treballadores.

        Ʀ Pel que fa als centres assistencials, durant les
       setmanes de més risc de contagi hem hagut


                              158
   153   154   155   156   157   158   159   160