Page 157 - Memoria 2019
P. 157

Memòria 2019

      Annex 9. Annex Covid
      La crisi provocada per la Covid-19 ha deixat en   Ʀ Creació d'un espai dedicat a la COVID-19
      stand-by molts dels plans que teníem previstos per   al nostre web que inclou informació sobre
      al 2020, i ens hem concentrat a donar resposta  el tractament de les baixes per coronavirus
      immediata a les necessitats dels nostres grups     (també consultable a MC DIGITAL) i sobre
      d'interès. A continuació recollim les accions      la tramitació de la sol·licitud de la prestació
      principals que hem dut a terme des de la        extraordinària per cessament d'activitat dels
      declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març, fins   autònoms afectats per l'estat d'alarma, i
      a la finalització d'aquesta memòria, el maig del  també accés als nous recursos preventius i les
      2020.                          novetats legislatives. Els continguts s'han anat
                                  actualitzant constantment.
      Mesures  per  a  empreses   mutualistes,
      col·laboradors i autònoms adherits a MC         Ʀ Potenciació dels nostres canals de comunicació
      MUTUAL:                         principals (publitramesa electrònica, xarxes
                                  socials i enews) i d'atenció als usuaris (bústies
        Ʀ Desenvolupament d'una àmplia varietat de     web, atenció telemàtica en els centres) per
       recursos preventius específics. Els nostres serveis  mantenir-los informats en tot moment amb
       de prevenció han treballat incansablement      relació a materials nous de prevenció, nous
       per a elaborar nombrosos materials per a       decrets-llei o canvis d'horari en els centres,
       empreses mutualistes, des d'una guia completa    entre d'altres.
       sobre com afrontar el teletreball durant la crisi   Ʀ Gestió de les sol·licituds per a la prestació
       sanitària, a nombrosos recursos de salut com ara   extraordinària per  cessament  d'activitat
       recomanacions alimentàries o psicològiques      als autònoms associats afectats per l'estat
       per al confinament; vídeos, cartells i fullets  d'alarma: s'ha constituït un grup de treball
       sobre la col·locació i retirada dels EPI o com fer  dedicat exclusivament a aquest tràmit perquè
       una higiene de mans correcta.
                                  aquests professionals puguin disposar de
        Ʀ Elaboració de novetats legislatives per part  l'ajuda econòmica amb la màxima celeritat.
       dels nostres serveis jurídics: a través d'aquestes
       publicacions hem ofert a les nostres empreses,    Ʀ Adaptació de la Clínica Copèrnic (Barcelona):
                                  d'abril a maig del 2020 el centre hospitalari ha
       col·laboradors i autònoms adherits una anàlisi    passat a dedicar-se temporalment a l'atenció
       dels aspectes essencials de la normativa en     de pacients afectats per coronavirus, tots ells
       matèria laboral sorgida arran de nou virus.

 156                            157
   152   153   154   155   156   157   158   159   160