Page 151 - Memoria 2019
P. 151

Memòria 2019

      Annex 7. Informe de progrés del Pacte Mundial


      Un dels compromisos d'aquesta adhesió és comunicar anualment el compliment del Pacte a través d'una
      memòria de sostenibilitat. Per aquest motiu, a continuació mostrem els indicadors de compliment d'MC
      MUTUAL d'aquests 10 principis:       PRINCIPI 1
       Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets      403-1, 403-4,
       humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit      414-1, 205-2
       d'influència.

       PRINCIPI 2
       Les empreses s'han d'assegurar que no són còmplices en la vulneració      205-2
       dels drets humans.


       PRINCIPI 3
       Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i el        403-1, 205-2
       reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.


       PRINCIPI 4
       Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball    205-2
       forçós o realitzat sota coacció.


       PRINCIPI 5                                   205-2
       Les empreses han de donar suport a l'erradicació del treball infantil.

       PRINCIPI 6
       Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de       414-1, 205-2
       discriminació en la feina i l'ocupació.


       PRINCIPI 7
       Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el     201-2, 302-1,
       medi ambient.                                 302-4


       PRINCIPI 8
       Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin la         302-1
       responsabilitat ambiental.


       PRINCIPI 9                                   301-2, 302-4,
       Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les       302-5, 205-2
       tecnologies respectuoses amb el medi ambient.


       PRINCIPI 10                                  102-17, 102-
       Les empreses han de treballar contra totes les formes de corrupció,      17,205-2
       incloses l'extorsió i el suborn. 150                            151
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156