Page 150 - Memoria 2019
P. 150

Responsabilitat de producte

      Salut i seguretat dels clients


      GRI 103:
      Enfocament de  103-1     Explicació del tema material i la seva  54, 64-65, 79-81 Annex
                     cobertura
                                       8 Certificacions
      gestió 2016
                     Enfocament de gestió i els seus   54, 64-65, 79-81 Annex
              103-2
                     components             8 Certificacions
                                       54, 64-65, 79-81 Annex
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió
                                       8 Certificacions
      GRI 416:
      Salut i seguretat  416-1   Avaluació dels impactes en la salut i  Els serveis d'MC
                     seguretat de les categories de productes o
                                       MUTUAL estan regulats
      dels clients 2016       serveis               reglamentàriament
      GRI 416:                             No s'ha produït cap
      Salut i seguretat       Casos d'incompliment relatius als impactes  incompliment relatiu
      dels clients 2016 416-2   en la salut i seguretat de les categories de  als impactes en la
                     productes i serveis         salut i seguretat de
                                       les categories de
                                       productes i serveis

      Privacitat del client

      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  37
      Enfocament de         cobertura
      gestió 2016
              103-2     Enfocament de gestió i els seus   37
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 37

                     Reclamacions fonamentades relatives
      GRI 418: Privacitat                        No s'ha produït cap
      del client 2016  418-1    a violacions de la privacitat del client i  reclamació
                     pèrdua de dades del client
      Gestió de la relació dels clients

      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  46-54, 96-100
      Enfocament de         cobertura
      gestió 2016
              103-2     Enfocament de gestió i els seus   46-54, 96-100
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 46-54, 96-100

      Drets humans


      Llibertat d'associació i negociació col·lectiva

                     Explicació del tema material i la seva
              103-1                       90
                     cobertura
                     Enfocament de gestió i els seus
              103-2                       90
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 90

      GRI 407:                             97-99
      Llibertat                             No hi ha operacions ni
      d'associació                           proveïdors en què els
      i negociació                           drets dels treballadors i
      col·lectiva 2016       Operacions i proveïdors el dret a la llibertat  treballadores a exercir la
              407-1     d'associació i negociació col·lectiva dels  llibertat d'associació i la
                     quals podria estar en risc     negociació col·lectiva
                                       puguin infringir-se o
                                       corrin risc, atès que tots
                                       els proveïdors pertanyen
                              150        al territori espanyol
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155