Page 15 - Memoria 2019
P. 15

Memòria 2019

      Assistència sanitària:

       - Clíniques MC MUTUAL

         3.014        5.346       27.177       29.424        698        intervencions    urgències    visites a consultes  sessions de     estudis
        quirúrgiques*     ateses       externes     rehabilitació    de proves
                                               biomecàniques
        *596 amb cirurgia major ambulatòria.


       - Centres assistencials
            115.069     Treballadors atesos en contingències professionals            356.616     Visites ateses en contingències professionals            358.198     Sessions de rehabilitació en contingències professionals

       - Dades poblacionals:

          79,2           245            162            54        pacients atesos en     visites mèdiques    visites en contingència   intervencions
        accidents de treball    ambulatòries en    comuna per cada mil   quirúrgiques en hospital
       cada any per cada mil   accidents de treball per  treballadors supervisats. per cada mil treballadors
       treballadors protegits  cada mil treballadors                 accidentats
                       protegits

       - Activitat sanitària en contingències comunes:


                                proves mèdiques
                       25.862      i tractaments
                                practicats
 14                            15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20