Page 149 - Memoria 2019
P. 149

Memòria 2019
      GRI 103:
      Enfocament de  103-1     Explicació del tema material i la seva  84
      gestió 2016          cobertura

                     Enfocament de gestió i els seus
              103-2                       84-86
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 84-86

      GRI 406:
      No discriminació  406-1   Casos de discriminació i accions correctives No s'han produït casos
                                       de discriminació
                     endegades
      2016
      Societat


      Avaluació social dels proveïdors

      GRI 103:           Explicació del tema material i la seva
                                       Tipus de
      Enfocament de  103-1     cobertura              85,99   Any de for-
                                            malització
      gestió 2016                            regulació  2019
                     Enfocament de gestió i els seus   85,99 Annex 8
              103-2                       Contractes
                     components             Certificacions
                                       amb criteris
                                       socials  49 83,05 %
                                       (licitació)
                                       85,99 Annex 8
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió
                                       Certificacions
      GRI 414:                             Contractes
      Avaluació social                         sense cri- 10 16,95 %
                                       teris socials
      dels proveïdors                          (menors)
      2016
                                       Total  59
                     Nous proveïdors que han passat filtres de
              414-1
                     selecció d'acord amb els criteris socials

                                       Tots els nostres
                     Efectes socials negatius en la cadena de  proveïdors són de
              414-2                       l'estat espanyol,
                     subministrament i mesures preses
                                       per tant, no s'han
                                       identificat aspectes
      Compliment socioeconòmic


                     Explicació del tema material i la seva
              103-1                       110-115
                     cobertura
                     Enfocament de gestió i els seus
              103-2                       110-115
                     components
      GRI 103:
      Enfocament de  103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 110-115
      gestió 2016
                                       No s'ha produït cap
                                       incompliment de les
                     Incompliment de les lleis i normatives en els
              419-1                       o la normativa en
                     àmbits social i econòmic
                                       els àmbits social i
                                       econòmic
 148                            149
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154