Page 148 - Memoria 2019
P. 148

GRI 306:                             No és procedent. MC
      Efluents i residus                        MUTUAL no executa
      2016      306-5     Cossos d'aigua afectats per abocaments  abocaments, i per tant
                     d'aigua i/o vessaments       no té cap afectació
                                       sobre l'aigua o els
                                       hàbitats


      Categoria: social

      Pràctiques laborals

      Salut i seguretat laboral

      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  87
      Enfocament de         cobertura
      gestió 2016
              103-2     Enfocament de gestió i els seus   87-90
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 87-90

      GRI 403:           Representació dels treballadors i  100 % dels treballadors,
      Salut i seguretat  403-1   treballadores en comitès formals  es disposa de 6
      en el treball 2016      treballador-empresa de salut i seguretat comitès de salut i
                                       seguretat
                     Tipus d'accidents i taxes de freqüència
                     d'accidents, malalties professionals, dies
              403-2                       88-89
                     perduts, absentisme i nombre de morts per
                     accident laboral o malaltia professional
                                       Nre. de persones
                                       exposades a risc
                     Treballadors i treballadores amb incidència  biològic = 42,34 %
              403-3     alta o risc alt de malalties relacionades  Nre. de persones
                     amb la seva activitat        exposades a
                                       radiacions ionitzants =
                                       12,02 %

                                       100 % En l'article 39 de
                                       l'"Acord general de
                                       les condicions laborals
                     Temes de salut i seguretat tractats en  per al personal d'MC
              403-4
                     acords formals amb sindicats    MUTUAL" s'estableix la
                                       formació d'un Comitè
                                       de Seguretat i Salut
                                       estatal


      Formació i ensenyament

                                       91 S'informa d'aquest
                     Mitjana d'hores de formació a l'any per  indicador parcialment
              404-1
                     empleat               perquè no és un tema
                                       material
      No discriminació

                              148
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153