Page 147 - Memoria 2019
P. 147

Memòria 2019
      GRI 302:                             Únicament té en
      Energia 2016  302-3     Intensitat energètica        compte el consum
                                       elèctric.


              302-4     Reducció del consum energètic    104

                                       104-105 S'esmenten les
                                       mesures adoptades
                                       per a millorar
                     Reducció dels requeriments energètics de
              302-5                       l'eficiència i estalviar
                     productes i serveis
                                       energia, encara que
                                       no se'n xifra el grau
                                       d'efectivitat
      Efluents i residus

      GRI 103:    103-1     Explicació del tema material i la seva  104
      Enfocament de         cobertura
      gestió 2016
              103-2     Enfocament de gestió i els seus   108
                     components
              103-3     Avaluació de l'enfocament de gestió 108
      GRI 306:                             L'únic abocament és
      Efluents i residus      Abocament d'aigües en funció de la seva  d'aigua sanitària al
      2016      306-1     qualitat i destinació        col·lector de la xarxa
                                       de sanejament
                                        Tipus  Destinació
                                        de   mediambi-
                                        residu ental
                                           Destinació a
                                           la indústria
                                           paperera per
                                        Paper i  al reciclatge i
                                        cartró
                                           la fabricació
                                           de pasta de
                                           paper
                                           Destinació a
                                           un proveïdor
                                           especialitzat
                                           en la gestió
                                        Tòner d'aquest tipus
              306-2     Residus per tipus i mètode d'eliminació   de residus per
                                           a la gestió
                                           dels residus
                                           generats
                                           Destinació a
                                           la planta de
                                        Envasos
                                           valorització
                                           de residus
                                           Destinació a
                                        Volumi- la planta de
                                        noses valorització
                                           de residus

                                       No és procedent.
                                       MC MUTUAL no porta
              306-3     Vessaments significatius      a terme activitats
                                       que puguin produir
                                       vessaments


                                       No és procedent. MC
              306-4     Transport de residus perillosos   MUTUAL no transporta
                                       residus perillosos


 146                            147
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152