Page 144 - Memoria 2019
P. 144

GRI 102:                             Període comprès de l'1 de
      Continguts   102-50     Període objecte de l'informe    gener i el 31 de desembre
      generals 2016                          del 2019
                                       Aquesta és la tercera
                                       memòria que
                                       l'organització elabora
              102-51     Data de l'últim informe
                                       segons els criteris que
                                       estableixen els estàndards
                                       GRI
              102-52     Cicle d'elaboració dels informes  Anual
                     Punt de contacte per a preguntes sobre
              102-53                      117
                     l'informe
                     Declaració d'elaboració de l'informe de
              102-54                      117
                     conformitat amb els estàndards GRI
              102-55     Índex de continguts GRI      140-150
                                       136 La memòria s'audita
              102-56     Verificació externa        cada dos anys. El 2019
                                       hem fet una auditoria                              144
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149