Page 143 - Memoria 2019
P. 143

Memòria 2019
      GRI 102:                             La retribució dels membres
      Continguts                            de la Junta Directiva està
      generals 2016 102-35     Polítiques de remuneració     regulada pel Ministeri
                                       de Treball, Migracions i
                                       Seguretat Social

                                       La retribució dels membres
                                       de la Junta Directiva està
              102-36     Procés per determinar la remuneració regulada pel Ministeri
                                       de Treball, Migracions i
                                       Seguretat Social

                                       La retribució dels membres
                     Involucrament dels grups d'interès en la  de la Junta Directiva està
              102-37                      regulada pel Ministeri
                     remuneració
                                       de Treball, Migracions i
                                       Seguretat Social
                                       Informació no
              102-38     Ràtio de compensació total anual  disponible per motius de
                                       confidencialitat

                                       Informació no
                     Ràtio de l'increment percentual de la
              102-39                      disponible per motius de
                     compensació total anual
                                       confidencialitat
              PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

              102-40     Llista de grups d'interès     97

                                       El 100 % dels treballadors i
              102-41     Acords de negociació col·lectiva  treballadores està cobert
                                       pel conveni col·lectiu

              102-42     Identificació i selecció dels grups d'interès 97
                     Enfocament per a la participació dels
              102-43                      137–138 Annex 4
                     grups d'interès
              102-44     Temes i preocupacions clau esmentats 138
              PRÀCTIQUES PER A L'ELABORACIÓ D'INFORMES

                                       Mutual Midat Cyclops,
                     Entitats incloses en els estats financers  mútua col·laboradora
              102-45
                     consolidats            amb la Seguretat Social,
                                       número 1
                     Definició dels continguts dels informes i les
              102-46                      117
                     cobertures del tema
              102-47     Llistat de temes materials     138

                                       Aquesta és la tercera
                                       memòria que
                                       l'organització elabora
              102-48     Reexpressió de la informació
                                       segons els criteris que
                                       estableixen els estàndards
                                       GRI
                                       Aquesta és la tercera
                                       memòria que
                                       l'organització elabora
              102-49     Canvis en l'elaboració d'informes
                                       segons els criteris que
                                       estableixen els estàndards
                                       GRI

 142                            143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148