Page 142 - Memoria 2019
P. 142

GRI 102:           Mecanismes d'assessorament i
      Continguts   102-17     preocupacions ètiques       32-33
      generals 2016
              GOVERNANÇA


              102-18     Estructura de governança      18-26
              102-19     Delegació d'autoritat       26

                                       Les responsabilitats
                                       econòmiques, ambientals
                                       i socials recauen sobre
                     Responsabilitat a nivell executiu de temes
              102-20                      el director gerent. El
                     econòmics, ambientals i socials
                                       director gerent informa
                                       directament la Junta
                                       Directiva.
                     Consulta a grups d'interès sobre temes
              102-21     econòmics, ambientals i socials  75-81, 93-95, 137-138

                     Composició del màxim òrgan de govern i
              102-22                      18-26
                     els seus comitès
                                       El president no ocupa un
              102-23     President del màxim òrgan de govern
                                       càrrec executiu
                     Nominació i selecció del màxim òrgan de
              102-24     govern               19
              102-25     Conflictes d'interessos      32-33

              102-26     Funció del màxim òrgan de govern en la  12-13, 26
                     selecció de propòsits, valors i estratègia

                                       La Junta Directiva és
                     Coneixements col·lectius del màxim òrgan informada per la Direcció
              102-27
                     de govern             General de la gestió
                                       executada
                                       La Junta Directiva és qui
                                       avalua trimestralment
                     Avaluació de l'acompliment del màxim  la totalitat d'assumptes
              102-28
                     òrgan de govern          rellevants, entre els quals
                                       s'inclouen els econòmics,
                                       els ambientals i els socials
                     Identificació i gestió d'impactes
              102-29                      34-36
                     econòmics, ambientals i socials
              102-30     Eficàcia dels processos de gestió del risc 34-36


              102-31     Avaluació de temes econòmics,   Trimestralment
                     ambientals i socials
                                       La Junta Directiva delega
                                       les funcions en la Direcció
                     Funció del màxim òrgan de govern en
              102-32                      General per a l'aprovació
                     l'elaboració d'informes de sostenibilitat
                                       de la memòria de
                                       sostenibilitat
              102-33     Comunicació de preocupacions crítiques 34-36

                     Naturalesa i nombre total de    No es van transmetre
              102-34
                     preocupacions crítiques      informacions rellevants

                              142
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147