Page 14 - Memoria 2019
P. 14

Els èxits més rellevants del 2019
      Gestió:
        14.189.558 €     Resultat econòmic d'MC MUTUAL en l'activitat de col·laboració
                   amb la Seguretat Social.


          Δ 4,1 %      Augment de la població protegida per MC MUTUAL, que ha
                   assolit la xifra de 1.452.940 persones.

          168.490      Empreses associades

      Prestacions:
                1.452.439                     1.219.714

                 treballadors                   treballadors
           protegits en contingències professionals      protegits en contingències comunes


         Augment del 19,49 % respecte de l'exercici     Augment del 4,49 % respecte de l'exercici
         anterior. El percentatge de sinistralitat ha estat  anterior. El percentatge d'incidència ha estat
                 del 4,06 %.                   del 31,52 %.
      Orientació al mutualista i l'usuari:        8,49 sobre 10            Llançament del portal “Millora el teu absentisme”
        Índex de satisfacció dels usuaris als  un espai per a conèixer el nostre sistema per a millorar l'índex
        nostres centres assistencials i 9,15  d'absentisme, el “Mètode MC-IT Consultoria”, i els productes i
        sobre 10 a les nostres clíniques   serveis exclusius que oferim a les nostres empreses mutualistes.

        Llançament d'APPosta per la teva salut
        una aplicació mòbil per a difondre hàbits saludables sobre salut, alimentació, activitat física i
        hàbits posturals, salut emocional i seguretat viària. Durant el 2019, l'aplicació ha registrat 2.019
        instal·lacions i s'hi han donat d'alta 111 empreses.      Certificacions i acreditacions:

           UNE-EN ISO 9001·2015       Q Sostenible       UNE 179003/2010           EFQM: Excel·lència europea 500+      Empresa saludable: ES-2016/0009                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19