Page 139 - Memoria 2019
P. 139

Memòria 2019

      Annex 5. ODS


      L'Assemblea General de les Nacions Unides va    Ʀ Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les
      adoptar l'any 2005 un conjunt d'objectius globals    seves formes a tot el món.
      encaminats a erradicar la pobresa, protegir el      Ʀ Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure
      planeta i assegurar la prosperitat per a tota la    el benestar a totes les edats.
      població mundial com a part de l'Agenda 2030
      pel Desenvolupament Sostenible. Aquesta nova     Ʀ Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva,
      agenda es compon de 17 objectius dividits en 169    equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
      fites, i reconeix les empreses i el sector privat com  d'aprenentatge durant tota la vida per a
      un dels motors de productivitat, de creixement     tothom.
      econòmic inclusiu i de creació d'ocupació. Per      Ʀ Objectiu 5: Aconseguir la igualtat entre els
      això s'anima totes les organitzacions a adoptar     gèneres i donar poder a totes les dones i les
      pràctiques sostenibles i responsables socialment i a  nenes.
      comunicar-ho als seus grups d'interès.
                                  Ʀ Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia
      A MC MUTUAL, com a empresa que prestem serveis     assequible, segura, sostenible i moderna per a
      essencials per a les persones i com a membre de     tothom.
      la societat, tenim la responsabilitat i el deure ètic   Ʀ Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic,
      de contribuir a la millora social ("les persones, el  inclusiu i sostingut, l'ocupació plena i productiva
      planeta i la prosperitat"). Per aquest motiu, i de  i el treball decent per a tothom.
      conformitat amb el nostre compromís, més enllà
      de buscar únicament la rendibilitat econòmica      Ʀ Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per
      inherent a qualsevol activitat empresarial, ens     combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
      esforcem a alinear les nostres operacions amb els    Ʀ Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i
      objectius de desenvolupament sostenible (ODS)      inclusives per al desenvolupament sostenible,
      definits per les Nacions Unides.            facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear
                                  institucions eficaces, responsables i inclusives a
      Concretament, a través de les nostres activitats,    tots els nivells.
      contribuïm a aconseguir els ODS següents:


 138                            139
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144