Page 138 - Memoria 2019
P. 138

mitjançant la ponderació de les respostes segons   Validació
      els grups d'interès. També s'han tingut en compte  Un cop finalitzat aquest doble procés i determinats
      indirectament els canals de comunicació amb els   els temes i el seu grau d'importància, hem elaborat
      diferents grups d'interès. Això ens ha proporcionat  un mapa que considera com a materials tots
      una visió de conjunt més coherent i d'acord amb   aquells aspectes qualificats amb importància alta,
      la nostra realitat corporativa, mentre que el pes de  alta-mitja, mitja-alta i mitjana-mitjana, tant per a
      cada grup és directament proporcional al grau    la nostra organització com per els nostres grups
      d'importància per a la nostra mútua i, per tant, no  d'interès. Cal tenir en compte que GRI recomana
      depèn del nombre de respostes rebudes.
                                considerar materials els temes que es troben en
                                els dos extrems: alta-baixa i baixa-alta per tenir en
                                compte ambdues perspectives.      Matriu de materialitat

                                         201 - Compliment
                                         econòmic 205 - Lluita
                                         contra la corrupció
                                         403 - Salut i seguretat
                                         en el
            ALTA 301 - Materials                     treball
                                         416 - Salut i seguretat
                                           dels clients
                                         419 - Compliment
                                           socioeconòmic
                                         406 - No discriminació
                            418 - Privacitat dels clients
                             Gestió de la relació  302 - Energia
            MITJANA
              203 - Impactes econòmics
                             dels clients*
         Rellevància per als grups d'interès 413 - Comunitats locals i negociació
                indirectes
                            414 - Avaluació social dels
              404 - Formació i
                             proveïdors
              desenvolupament
                            407 - Llibertat d'associació
                             col·lectiva
              204 - Pràctiques
              d'adquisició 202 -
              Presència en el mercat
              308 - Avaluació ambiental
                dels proveïdors
                             competència
            BAIXA 305 - Emissions     206 - Pràctiques de    306 - Efluents i residus
              401 - Ocupació
                             deslleial
              402 - Relacions treballador-
                empresa         307 - Compliment
              417 - Màrqueting i     405 - Diversitat i igualtat
                             d'oportunitats
              etiquetatge
              412 - Avaluació de drets
                humans
              410 - Pràctiques en matèria
                de seguretat
                  BAIXA           MITJANA           ALTA
                    Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials
                  MEDI AMBIENT   ECONOMIA   PRÀCTIQUES LABORALS


               DRETS HUMANS     SOCIETAT  RESPONSABILITAT SOBRE EL SERVEI                              138
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143