Page 137 - Memoria 2019
P. 137

Memòria 2019

 Annex 3. Informe d'auditoria Annex 4. Anàlisi de materialitat


      Després del procés de definició de la materialitat    Ʀ Responsabilitat sobre el producte
      iniciat en l'exercici 2016, a MC MUTUAL entenem     Ʀ Drets humans
      la materialitat com aquells aspectes que poden
      tenir un impacte, present o futur, en la consecució  Priorització
      dels objectius de la nostra organització. També   Els aspectes materials han estat seleccionats sobre
      és un procés necessari per detectar els aspectes   la base d'una doble anàlisi, interna i externa, que
      rellevants que determinen la capacitat de generar  ha permès conèixer el grau d'importància dels
      valor per als nostres grups d'interès, des d'un punt  temes identificats, tant per a la nostra entitat com
      de vista social, ambiental i econòmic.        per als nostres grups d'interès.

      L'anàlisi i el procés de definició d'aspectes
      rellevants s'han realitzat el 2017 d'acord amb els
      estàndards GRI (Global Reporting Initiative) i la  Àmbit intern – rellevant per a MC
      norma AA1000SES (2011) d'Accountability. Per fer-
      ho hem comptat amb la col·laboració activa de    MUTUAL
      diferents àrees d'MC MUTUAL i amb la participació  Per a la priorització interna vam organitzar una
      dels nostres grups d'interès, tot seguint les fases  sessió de simulació per determinar els aspectes
      següents:                      que MC MUTUAL considera més rellevants per

                                a cada grup d'interès i, així, poder contrastar-los
      Identificació dels aspectes rellevants
                                amb cada col·lectiu posteriorment. Una dinàmica
      Aquest pas previ és necessari per elaborar una    participativa en la qual un grup de persones de
      llista amb els temes potencialment rellevants per a  l'organització, representatives de les diferents
      l'activitat de la nostra entitat. Les fonts d'informació  àrees i col·lectius professionals, van simular el rol
      que hem utilitzat per realitzar aquesta identificació  dels diferents grups d'interès de l'entitat.
      han estat:

        Ʀ Els GRI Sustainability Topics.
        Ʀ Els principis de la Sustainability Accounting  Àmbit extern – rellevant per als
       Standards Board (SASB).
                                nostres grups d'interès
        Ʀ Les observacions de RobecoSAM en referència
       a proveïdors de serveis mèdics.          Per a aquesta anàlisi s'ha comptat amb la
                                participació dels grups d'interès següents: persones
        Ʀ Les anàlisi del sector, amb especial atenció a
       les iniciatives en matèria de sostenibilitat.   usuàries i beneficiàries i la població protegida,
                                proveïdors, òrgans de govern, societat i comunitat
        Ʀ Els resultats de l'estudi d'anàlisis comparativa  propera, sector mútues, administració pública,
       sectorial,  que inclou les entitats següents:
                                empreses i autònoms adherits i el nostre equip
       Asepeyo, Fraternitat, Unió de Mútues, Mutualia
                                humà.
       i una entitat d'assegurances de salut privada:
       DKV.                       L'anàlisi externa l'hem duta a terme a través dels

      Els temes identificats com a potencialment   grups d'interès. També vam assignar un grau de
      materials han estat classificats en 6 categories:  rellevància en funció de la importància que els
                                enquestats van considerar que té la sostenibilitat
        Ʀ Economia                    per a MC MUTUAL.

        Ʀ Medi ambient
                                En total s'han completat 119 enquestes més
        Ʀ Pràctiques laborals
                                un focus group realitzat amb el nostre equip
        Ʀ Societat                    humà. L'anàlisi estadística s'ha desenvolupat


 136                            137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142