Page 135 - Memoria 2019
P. 135

Memòria 2019      les mútues havien d'aplicar en la planificació de  la infrarepresentació femenina.
      les activitats per al 2019. Pel que fa al finançament,
      els imports del pressupost de despeses que cada   Pel que fa a les retribucions dels càrrecs directius i
      mútua destinava a execució no van poder superar   la resta de personal de les mútues, amb motiu de
      el 0,7 % dels ingressos per les quotes efectivament  la pròrroga automàtica dels pressupostos generals
      cobrades relatives a les contingències professionals  de l'Estat, la previsió normativa es va dur a terme
      de l'últim exercici liquidat.            pel Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre. S'hi
                                establia que les retribucions no poden experimentar
      En matèria de prestacions, l'Ordre TMS/103/2019,  un increment global superior al 2,25 % respecte de
      de 6 de febrer, va aprovar el model de declaració  les vigents el 2018. A més, si l'increment del PIB a
      mèdica per a la cura de menors afectats de     preus constants assolís o superés el 2,5 %, s'afegiria
      càncer o una altra malaltia greu; va incorporar   un altre 0,25 % d'increment salarial, amb efectes
      algunes malalties a la llista i va introduir clàusules  d'1 de juliol de 2019.
      més obertes en cadascun dels apartats.
                                Finalment, en l'àmbit de la contractació, podem
      En un altre ordre de coses, el Reial decret llei  destacar la imposició de més exigències en
      8/2019, de 8 de març, va implantar l'obligatorietat  matèria de protecció de dades relacionades amb
      del registre de jornada amb caràcter general per   la redacció dels plecs que regeixen els contractes
      a totes les empreses, independentment de la mida   (Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre). La
      o la forma d'organització i prestació del servei.  Instrucció 1/2019, de 28 de febrer, fixava així
                                mateix les pautes d'interpretació de la LCSP en
      L'aprovació del Reial decret llei 6/2019, d'1 de   relació amb els contractes menors i establia,
      març, de garantia d'igualtat de tracte i oportunitats  entre altres obligacions, la necessitat de sol·licitar,
      entre dones i homes, va ampliar, entre altres    almenys, tres pressupostos. Finalment, mitjançant
      mesures importants, el contingut mínim dels Plans  Ordre PCI/566/2019, de 21 de maig, es publicava
      d'igualtat de les empreses, que expressament han   l'Acord de Consell de Ministres, de 12 d'abril de
      d'incloure l'auditoria salarial entre dones i homes,  2019, pel qual s'aprovava el Pla per a l'impuls de la
      l'exercici corresponsable dels drets de conciliació i  contractació pública socialment responsable.
 134                            135
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140