Page 134 - Memoria 2019
P. 134

Annex 2. Compliment legislatiu


      Iniciem l'exercici amb l'entrada en vigor del    de 31 de gener. L'Ordre va mantenir en el 0,051
      Reial decret llei 28/2018, que va representar una  la fracció de quota per a finançar la gestió de la
      sacsejada important en matèria de Seguretat    prestació econòmica per incapacitat temporal
      Social, amb una afectació notable per a les     per contingències comunes; i va conservar el
      empreses, els treballadors autònoms i les mútues.  finançament diferenciat en el sistema especial
      Entre els mesures principals, en destacaven les   per a treballadors agraris per compte d'altri, amb
      següents:                      coeficient idèntic que en exercicis anteriors, del
                                0,03 %. Aquests percentatges podien situar-se
      Increment de l'acció protectora del treballador   en el 0,055 % o el 0,033 %, respectivament, per
      autònom, que incorporava com a protecció       a les mútues que acreditessin la insuficiència
      obligatòria tant les contingències professionals  financera del coeficient general sobre la base de
      com el cessament d'activitat.            circumstàncies estructurals, en els termes que es

                                van establir mitjançant la Resolució de 2 d'agost
      A més, les mútues s'han de fer càrrec de la cotització
      de l'autònom, per totes les contingències, a partir  del 2019, de la Direcció General d'Ordenació de
      del 60è dia de la baixa mèdica.           la Seguretat Social. Això no obstant, es va introduir
                                un finançament addicional en els supòsits en què

      Els autònoms que encara estaven assegurats amb    la suma dels resultats a distribuir per a l'aplicació
      l'INSS van haver d'optar obligatòriament per una   o dotació de reserves de contingències comunes
      mútua, amb efectes a partir d'1 de juny del 2019.  i professionals resultava negativa després del
                                reconeixement del coeficient que correspongui;
      Pel que fa a la cotització per finançar aquesta  en aquest cas, la fracció de quota s'augmentaria
      nova protecció obligatòria, els tipus de cotització  en tant que l'esmentada suma de resultats fos
      es van reduir i simplificar notablement, en previsió  negativa, amb el límit màxim que correspongui al
      de l'increment transitori dels tipus per a exercicis  coeficient del 0,06.
      següents. Aquesta uniformitat en la quota
      representà acabar, per als treballadors per compte  Finalment, per al finançament de la IT dels
      propi, amb una de les màximes del sistema de     autònoms es va fixar per al 2019 el coeficient
      protecció social de l'accident de treball: cotitzar  del 0,055 sobre la quota íntegra corresponent
      en funció del risc de l'activitat que es desenvolupa. dels treballadors autònoms per contingències
                                comunes. I per als agraris per compte propi, el
      La tarifa de primes per a la cotització per les   tipus aplicable continuarà essent del 3,20 % (o del
      contingències professionals, que continuarà    2,70 % si disposen de la protecció per CP o CATA).
      essent d'aplicació per al règim general i per als
      treballadors agraris per compte propi, va elevar  Com és habitual, l'Ordre de cotització també feu
      els tipus mínims a l'1,50 %.             referència a la campanya del Bonus de 2018.
                                Es va mantenir el volum de cotització necessari
      S'extingí la col·laboració voluntària de les empreses  per a accedir a l'incentiu (5.000 € en el període
      en la gestió de la ITCC, amb efectes de 31 de març  d'observació) i, amb algunes excepcions, es va
      de 2019, i es passava a poder optar per formalitzar  efectuar una reducció global i generalitzada
      aquesta cobertura amb una mútua.           dels valors límit dels índexs de sinistralitat. Com
                                anticipàvem, aquesta sembla que serà la darrera
      Es va suspendre el sistema Bonus per a la reducció  campanya de l'incentiu Bonus; si més no, amb la
      de la sinistralitat, tot i que es va mantenir durant la  regulació actual.
      campanya del 2019.
                                Seguint en l'àmbit de la prevenció, la Resolució
      Les normes de cotització a la Seguretat Social per  de 28 de març de 2019 va establir el Pla general
      al 2019 es van publicar en l'Ordre TMS/83/2019,   d'activitats preventives de la Seguretat Social que


                              134
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139