Page 133 - Memoria 2019
P. 133

Memòria 2019


                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                      2019     EXERCICI 2018       C) PASSIU CORRENT                       223.059.758,59  189.040.765,50

        I. PROVISIONS A CURT TERMINI                  50.878.842,60   39.832.615,55
        II. DEUTES A CURT TERMINI                    1.763.704,44   1.635.768,51

        4. Altres deutes                        1.763.704,44    1.635.768,51
       IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR            170.417.211,55  147.416.874,37

        1. Creditors per operacions de gestió              6.175.155,81    6.079.435,20
        2. Altres comptes per pagar                  161.271.825,41  137.251.230,89

        3. Administracions públiques                  2.970.230,33    4.086.208,28
        V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00       0,00        TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....          610.725.027,27  627.053.116,10 132                            133
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138