Page 132 - Memoria 2019
P. 132

Balanç. Patrimoni integrat
      (continuació)                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018
       B) ACTIU CORRENT                        371.044.247,14  380.066.852,51

        I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA                       0,00       0,00
       II. EXISTÈNCIES                          344.778,91    360.558,47

        1. Productes farmacèutics                     80.418,16     94.684,04
        2. Material sanitari de consum                  264.360,75    265.874,43

       III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR            335.749.715,51  349.482.495,13
        1. Deutors per operacions de gestió               8.550.929,75   44.451.793,05

        2. Altres comptes per cobrar                 327.028.627,23  304.648.073,64
        3. Administracions públiques                   170.158,53    382.628,44

        V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI             8.569.010,73    9.249.512,67
        2. Crèdits i valors representatius de deute           8.568.183,33    9.248.652,35

        4. Altres inversions financeres                    827,40      860,32
       VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00       0,00

       VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS         26.380.741,99   20.974.286,24
        1. Altres actius líquids equivalents              25.500.311,12   18.500.346,52
        2. Tresoreria                           880.430,87    2.473.939,72

        TOTAL ACTIU (A+B).....                    610.725.027,27  627.053.116,10                              132
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137