Page 131 - Memoria 2019
P. 131

Memòria 2019                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                       2019     EXERCICI 2018

       A) PATRIMONI NET                        387.425.268,68  437.772.350,60
        I. PATRIMONI APORTAT                          0,00       0,00

       II. PATRIMONI GENERAT                     377.796.305,13  432.863.394,87
       1. Reserves                          319.249.689,39  307.678.675,92

       2. Resultats d'exercicis anteriors                84.061.908,24  116.741.723,46
       3. Resultats d'exercici                     –25.515.292,50   8.442.995,49

       III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR                 9.628.963,55   4.908.955,73
       2. Actius financers disponibles per a la venda          9.628.963,55   4.908.955,73
       IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS               0,00       0,00
         D'IMPUTACIÓ A RESULTATS
       B) PASSIU NO CORRENT                       240.000,00    240.000,00
        I. PROVISIONS A LLARG TERMINI                  240.000,00    240.000,00

       II. DEUTES A LLARG TERMINI                       0,00       0,00

 130                            131
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136