Page 130 - Memoria 2019
P. 130

Balanç. Patrimoni integrat


                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018

       A) ACTIU NO CORRENT                      239.680.780,13  246.986.263,59
        I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE                    9.202.014,59   9.362.722,56

        3. Aplicacions informàtiques                   4.880.720,10   4.518.076,91
       4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o  4.321.294,49   4.844.645,65
         cedits
       II. IMMOBILITZAT MATERIAL                    55.131.204,46  56.023.967,04

        1. Terrenys                           16.563.326,49   16.563.326,49
        2. Construccions                        16.087.160,45   16.288.927,65

        5. Un altre immobilitzat material                22.480.717,52   23.171.712,90
       III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                   8.760.845,54   8.036.679,44
        1. Terrenys                           5.047.416,66   4.670.116,66

        2. Construccions                         3.713.428,88   3.366.562,78
       IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS       1.777.333,81   1.777.333,81
        DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

       1. Inversions financeres en patrimoni               1.777.333,81   1.777.333,81

       V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI            163.915.557,73  170.386.064,25
       1. Inversions financeres en patrimoni                70.039,05    70.156,41

        2. Crèdits i valors representatius de deute          163.452.845,74  169.835.140,79
        4. Altres inversions financeres                  392.672,94    480.767,05
       VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG           893.824,00    1.399.496,49
       TERMINI
                              130
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135