Page 13 - Memoria 2019
P. 13

Memòria 2019      Missió                        Visió

      La nostra missió és tenir cura de la salut laboral de  La nostra visió és ser el soci de referència dels
      les persones de manera responsable.         nostres mutualistes per a la cura de la salut i el
                                benestar de les persones i per a reduir-ne els riscos
      Per això hem de posar totes les eines necessàries  laborals, i desenvolupar conjuntament propostes
      per a garantir la qualitat del servei i de l'atenció  de valor innovadores en una relació permanent i
      sanitària rebuda pels nostres treballadors i     de confiança.
      treballadores lesionats. A més, hem de gestionar els
      nostres recursos amb responsabilitat, és a dir, amb  Per a dur a terme el nostre Pla estratègic, ens
      eficàcia i eficiència, per assegurar la protecció  basem en quatre eixos: les persones, l'orientació al
      econòmica adequada de la població protegida     client, la cultura innovadora i els resultats.
      i dels seus familiars. I sense oblidar la necessitat
      d'impulsar polítiques de prevenció de riscos     Les persones de l'entitat són el nostre actiu principal.
      laborals i de promoció de la salut laboral entre les  Per això considerem fonamental una bona funció
      empreses mutualistes que permetin de reduir la    del lideratge, així com potenciar la comunicació
      sinistralitat laboral i reforçar-ne el compromís amb  i la participació dels equips. La capacitació i
      la responsabilitat social.              l'accés al coneixement són altres punts clau,
                                especialment en l'escenari de digitalització en què
                                estem immersos.

                                En el context canviant i dinàmic actual és
                                fonamental conèixer i orientar-nos cap als nostres
              1. Persones
                                grups d'interès principals: mutualistes i població
        Desenvolupar (alliberar) el potencial      protegida.
          de les persones i dels equips
                                Una palanca d'ajuda per a adaptar-nos a les
                                necessitats i expectatives dels nostres grups
                                d'interès, sense perdre de vista la necessitat de
                                ser una entitat eficient i eficaç, és la innovació.
         2. Orientació al mutualista          No només una innovació tecnològica, sinó també
                                organitzativa, de procés, d'oferta de productes i
        Superar les expectatives d'empreses,      serveis nous.
           col·laboradors i usuaris
                                El desenvolupament de les prioritats anteriors ens

                                ha de conduir a mantenir la nostra posició com
                                una de les millors mútues del sector.

           3. Cultura innovadora

      Potenciar la innovació (i la tecnologia) com
       a avantatge competitiu, amb orientació
         al servei i orientació a l'eficiència

              4. Resultats

      Assolir els resultats establerts en el pressupost,
      que ens mantinguin entre els millors del sector 12                            13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18