Page 129 - Memoria 2019
P. 129

Memòria 2019


                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                      2019     EXERCICI 2018        C) PASSIU CORRENT                        3.683.815,55    196.806,33

        I. PROVISIONS A CURT TERMINI                  3.661.937,12    155.507,07
        II. DEUTES A CURT TERMINI                        0,00        0,00

        4. Altres deutes                            0,00        0,00
       IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR              21.878,43     41.299,26

        1. Creditors per operacions de gestió                  0,00        0,00
        2. Altres comptes per pagar                     1.779,34     16.537,00

        3. Administracions públiques                    20.099,09     24.762,26
        V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00        0,00        TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....           25.744.485,53   24.709.804,17 128                            129
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134