Page 128 - Memoria 2019
P. 128

Balanç. Patrimoni privatiu
      (continuació)                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018
       B) ACTIU CORRENT                         1.818.901,62    1.986.496,38

        I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA                       0,00       0,00
       II. EXISTÈNCIES                             0,00       0,00

        1. Productes farmacèutics                        0,00       0,00
        2. Material sanitari de consum                     0,00       0,00

       III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR              47.533,85    172.069,82
        1. Deutors per operacions de gestió                   0,00       0,00

        2. Altres comptes per cobrar                    1.901,05      1.966,05
        3. Administracions públiques                    45.632,80    170.103,77

        V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI              82.896,16     90.560,37
        2. Crèdits i valors representatius de deute            82.068,76     89.732,95

        4. Altres inversions financeres                    827,40      827,42
       VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00       0,00

       VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS         1.688.471,61    1.723.866,19
        1. Altres actius líquids equivalents              1.500.029,17    1.500.110,41
        2. Tresoreria                           188.442,44    223.755,78

        TOTAL ACTIU (A+B).....                    25.744.485,53   24.709.804,17                              128
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133