Page 127 - Memoria 2019
P. 127

Memòria 2019                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                       2019     EXERCICI 2018

       A) PATRIMONI NET                        21.820.669,98   24.272.997,84
        I. PATRIMONI APORTAT                          0,00       0,00

       II. PATRIMONI GENERAT                      21.186.448,82   24.180.051,75
        1. Reserves                           24.186.199,12  23.886.551,86

       2. Resultats d'exercicis anteriors                  –6.147,37   –320.352,56
        3. Resultats d'exercici                     –2.993.602,93    613.852,45

       III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR                  634.221,16     92.946,09
        2. Actius financers disponibles per a la venda          634.221,16     92.946,09
       IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS               0,00       0,00
         D'IMPUTACIÓ A RESULTATS
       B) PASSIU NO CORRENT                       240.000,00    240.000,00
        I. PROVISIONS A LLARG TERMINI                  240.000,00    240.000,00
       II. DEUTES A LLARG TERMINI                       0,00       0,00


 126                            127
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132