Page 126 - Memoria 2019
P. 126

Balanç. Patrimoni privatiu


                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018

       A) ACTIU NO CORRENT                       23.925.583,91  22.723.307,79
        I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE                       0,00       0,00

        3. Aplicacions informàtiques                       0,00       0,00
       4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o      0,00       0,00
         cedits
       II. IMMOBILITZAT MATERIAL                     282.198,90    312.502,95

        1. Terrenys                               0,00       0,00
        2. Construccions                             0,00       0,00

        5. Un altre immobilitzat material                 282.198,90    312.502,95
       III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                   8.760.845,54   8.036.679,44
        1. Terrenys                           5.047.416,66   4.670.116,66

        2. Construccions                         3.713.428,88   3.366.562,78
       IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS          0,00       0,00
        DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

       1. Inversions financeres en patrimoni                   0,00       0,00

       V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI             14.882.539,47  14.374.125,40
       1. Inversions financeres en patrimoni                70.039,05    70.156,41

        2. Crèdits i valors representatius de deute           14.797.475,42   14.288.943,99
        4. Altres inversions financeres                   15.025,00    15.025,00
       VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG              0,00       0,00
       TERMINI
                              126
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131