Page 125 - Memoria 2019
P. 125

Memòria 2019

                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                      2019     EXERCICI 2018

       C) PASSIU CORRENT                       219.375.943,04  188.843.959,17

        I. PROVISIONS A CURT TERMINI                  47.216.905,48   39.832.615,55
       II. DEUTES A CURT TERMINI                    1.763.704,44   1.635.768,51

       4. Altres deutes                         1.763.704,44   1.635.768,51
       IV. CREDITORS I ALTRES COMPTES PER PAGAR            170.395.333,12  147.375.575,11

       1. Creditors per operacions de gestió              6.175.155,81   6.079.435,20
       2. Altres comptes per pagar                  161.270.046,07  137.234.693,89

       3. Administracions públiques                   2.950.131,24   4.061.446,02
       V. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00       0,00
        TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....          584.980.541,74  602.343.311,93

 124                            125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130