Page 124 - Memoria 2019
P. 124

Balanç. Patrimoni Seguretat Social
      (continuació)                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018
       B) ACTIU CORRENT                        369.225.345,52  378.080.356,13

        I. ACTIUS EN ESTAT DE VENDA                       0,00       0,00
       II. EXISTÈNCIES                          344.778,91    360.558,47

        1. Productes farmacèutics                     80.418,16     94.684,04
        2. Material sanitari de consum                  264.360,75    265.874,43

       III. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR            335.702.181,66  349.310.425,31
        1. Deutors per operacions de gestió               8.550.929,75   44.451.793,05

        2. Altres comptes per cobrar                 327.026.726,18  304.646.107,59
        3. Administracions públiques                   124.525,73    212.524,67

        V. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI             8.486.114,57    9.158.952,30
        2. Crèdits i valors representatius de deute           8.486.114,57    9.158.919,40

        4. Altres inversions financeres                     0,00       32,90
       VI. AJUSTOS PER PERIODIFICACIÓ                      0,00       0,00

       VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS         24.692.270,38   19.250.420,05
        1. Altres actius líquids equivalents              24.000.281,95   17.000.236,11
        2. Tresoreria                           691.988,43    2.250.183,94        TOTAL ACTIU (A+B).....                    584.980.541,74  602.343.311,93

                              124
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129