Page 123 - Memoria 2019
P. 123

Memòria 2019
                                                REEXPRESSAT
       PATRIMONI NET I PASSIU                       2019     EXERCICI 2018

       A) PATRIMONI NET                        365.604.598,70  413.499.352,76

        I. PATRIMONI APORTAT                          0,00       0,00
       II. PATRIMONI GENERAT                     356.609.856,31  408.683.343,12

        1. Reserves                          295.063.490,27  283.792.124,06
       2. Resultats d'exercicis anteriors                84.068.055,61  117.062.076,02

        3. Resultats d'exercici                    –22.521.689,57   7.829.143,04
       III. AJUSTOS PER CANVIS DE VALOR                 8.994.742,39   4.816.009,64

        2. Actius financers disponibles per a la venda          8.994.742,39   4.816.009,64
       IV. ALTRES INCREMENTS PATRIMONIALS PENDENTS               0,00       0,00
         D'IMPUTACIÓ A RESULTATS
       B) PASSIU NO CORRENT                          0,00       0,00
        I. PROVISIONS A LLARG TERMINI                     0,00       0,00

       II. DEUTES A LLARG TERMINI                       0,00       0,00 122                            123
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128