Page 122 - Memoria 2019
P. 122

Balanç. Patrimoni Seguretat Social                                                REEXPRESSAT
       ACTIU                               2019     EXERCICI 2018

       A) ACTIU NO CORRENT                      215.755.196,22  224.262.955,80

        I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE                    9.202.014,59   9.362.722,56

        3. Aplicacions informàtiques                   4.880.720,10   4.518.076,91
       4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d'arrendament o  4.321.294,49   4.844.645,65
         cedits
       II. IMMOBILITZAT MATERIAL                    54.849.005,56  55.711.464,09
        1. Terrenys                           16.563.326,49   16.563.326,49

        2. Construccions                        16.087.160,45   16.288.927,65

        5. Un altre immobilitzat material                22.198.518,62   22.859.209,95
       III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES                      0,00       0,00
        1. Terrenys                               0,00       0,00

        2. Construccions                             0,00       0,00
       IV. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI EN ENTITATS       1.777.333,81   1.777.333,81
        DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES

       1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret     1.777.333,81   1.777.333,81
        públic

       V. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI            149.033.018,26  156.011.938,85
       1. Inversions financeres en patrimoni                   0,00       0,00

        2. Crèdits i valors representatius de deute          148.655.370,32  155.546.196,80
        4. Altres inversions financeres                  377.647,94    465.742,05
       VI. DEUTORS I ALTRES COMPTES PER COBRAR A LLARG           893.824,00    1.399.496,49
       TERMINI
                              122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127