Page 121 - Memoria 2019
P. 121

Memòria 2019      Compte de resultats. Patrimoni integrat


                                         2019       2018

      1. Cotitzacions socials                    1.048.613.070,08  965.073.545,96
      2. Transferències i subvencions rebudes               157.288,59    160.287,87
      3. Prestacions de serveis                     1.909.449,27   2.107.140,75
      4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat        0,00       0,00
      5. Altres ingressos de gestió ordinària              56.860.544,28   44.902.941,55
      6. Excessos de provisions                          0,00    42.472,96
       A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)      1.107.540.352,22  1.012.286.389,09

      7. Prestacions socials                     –601.204.780,26  –524.411.378,94
      8. Despeses de personal                     –89.737.899,66  –87.049.529,02

      9. Transferències i subvencions concedides           –273.421.645,03  –243.301.480,21
      10. Aprovisionaments                       –38.393.528,76  –36.331.257,66
      11. Altres despeses de gestió ordinària             –127.549.520,21 –120.480.260.16
      12. Amortització de l'immobilitzat                 –5.880.283,73  –5.630.490,11
      B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA            –1.136.187.657,65  –1.017.204.396,10
      (7+8+9+10+11+12)
      I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA
      (A+B)                               –28.647.305,43   –4.918.007,01
      13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de
      l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda        –104.566,50   4.722.870,40
      14. Altres partides no ordinàries                 –2.278.567,57    502.568,26

      II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (R+13+14)     –31.030.439,50    307.431,65
      15. Ingressos financers                       5.048.648,38   5.636.618,67
      16. Despeses financeres                           0,00       0,00
      17. Despeses financeres imputades a l'actiu                 0,00       0,00
      18. Variació del valor raonable en actius financers          17.901,57    74.670,20
      19. Diferències de canvi                          0,00       0,00

      20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i     485.088,41   1.101.201,77
      passius financers

      III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES             5.551.638,36   6.812.490,64
      (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

      IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI
      (II + III)                           –25.478.801,14   7.119.922,29
      21. Impost sobre beneficis                      –36.491,36    17.730,23

      V. RESULTAT NET DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS        –25.515.292,50   7.137.652,52

      ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI                  1.305.342,97
      ANTERIOR

      VI. RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                     8.442.995,49


 120                            121
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126