Page 120 - Memoria 2019
P. 120

Compte de resultats. Patrimoni privatiu


                                         2019       2018

      1. Cotitzacions socials                           0,00       0,00
      2. Transferències i subvencions rebudes                   0,00       0,00
      3. Prestacions de serveis                          0,00       0,00
      4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat        0,00       0,00
      5. Altres ingressos de gestió ordinària              1.132.337,80   1.108.555,71
      6. Excessos de provisions                          0,00       0,00
       A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)        1.132.337,80   1.108.555,71

      7. Prestacions socials                           0,00       0,00
      8. Despeses de personal                           0,00    –89.636,44

      9. Transferències i subvencions concedides                 0,00       0,00
      10. Aprovisionaments                            0,00       0,00
      11. Altres despeses de gestió ordinària               –341.482,72    –331.424,82
      12. Amortització de l'immobilitzat                  –76.137,95    –74.574,61
      B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA
      (7+8+9+10+11+12)                          –417.620,67    –495.635,87
      I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA
      (A+B)                                 714.717,13    612.919,84
      13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de
      l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda            0,00    22.483,36
      14. Altres partides no ordinàries                 –3.858.171,06   –166.507,07

      II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (R+13+14)      –3.143.453,93    468.896,13
      15. Ingressos financers                       186.459,72    125.746,39
      16. Despeses financeres                           0,00       0,00
      17. Despeses financeres imputades a l'actiu                 0,00       0,00
      18. Variació del valor raonable en actius financers             0,00       0,00
      19. Diferències de canvi                          0,00       0,00

      20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i       –117,36      –32,84
      passius financers

      III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES              186.342,36    125.713,55
      (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

      IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI
      (II + III)                            –2.957.111,57    594.609,68
      21. Impost sobre beneficis                      –36.491,36    17.730,23

      V. RESULTAT NET DE L'EXERCICI DESPRÉS D'IMPOSTOS         –2.993.602,93    612.339,91

      ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI                     1.512,54
      ANTERIOR

      VI. RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                      613.852,45


                              120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125