Page 12 - Memoria 2019
P. 12

Línies de negoci

      Com a mútua col·laboradora amb la Seguretat
      Social, les nostres funcions principals són:

        Ʀ Assistència sanitària i cobertura econòmica,
       com a conseqüència d'accidents de treball o
       de malalties professionals.

        Ʀ Gestió de la prestació econòmica derivada
       d'una incapacitat temporal que s'hagi produït
       com a conseqüència d'un accident no laboral
       o d'una malaltia comuna.
        Ʀ Tramitació de les prestacions econòmiques:

          ƨ per risc durant l'embaràs o la lactància
          natural.

          ƨ per cura de menors amb càncer o una
          altra malaltia greu.
          ƨ per cessament d'activitat dels treballadors
          autònoms.

        Ʀ Collaboració amb la Seguretat Social en les
       activitats de prevenció, recuperació i totes
       les previstes en la Llei general de la Seguretat
       Social.

      Nou Pla estratègic

      El Pla estratègic 2019-2021 és un projecte que
      segueix amb la línia de ser una mútua cada
      vegada més propera als nostres mutualistes i amb
      més escolta activa per a respondre a les seves
      necessitats.

      El Pla defineix la nostra missió —qui som—, la
      nostra visió —on volem arribar— i les prioritats
      estratègiques que ens hem marcat per avançar
      en la consecució de les nostres fites.
         “En el context canviant i dinàmic
          actual, és fonamental conèixer i

         orientar-nos cap als nostres grups
           d'interès principals: mutualistes          Pla Estratègic 2019-2021

                i població protegida”.
                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17