Page 119 - Memoria 2019
P. 119

Memòria 2019

      Annex 1. Comptes anuals 2019

      Compte de resultats. Patrimoni Seguretat Social
                                         2019       2018

      1. Cotitzacions socials                    1.048.613.070,08  965.073.545,96
      2. Transferències i subvencions rebudes               157.288,59    160.287,87
      3. Prestacions de serveis                     1.909.449,27   2.107.140,75
      4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat        0,00       0,00
      5. Altres ingressos de gestió ordinària              55.728.206,48   43.794.385,84
      6. Excessos de provisions                          0,00    42.472,96

       A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6)     1.106.408.014,42  1.011.177.833,38

      7. Prestacions socials                     –601.204.780,26  –524.411.378,94
      8. Despeses de personal                     –89.737.899,66   –86.959.892,58
      9. Transferències i subvencions concedides           –273.421.645,03  –243.301.480,21
      10. Aprovisionaments                       –38.393.528,76   –36.331.257,66
      11. Altres despeses de gestió ordinària             –127.208.037,49  –120.148.835,34
      12. Amortització de l'immobilitzat                –5.804.145,78   –5.555.915,50
      B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA                      –1.016.708.760,23
      (7+8+9+10+11+12)                        –1.135.770.036,98
      I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA    –29.362.022,56   –5.530.926,85
      (A+B)

      13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de
      l'immobilitzat no financer i actius en estat de venda        –104.566,50   4.700.387,04
      14. Altres partides no ordinàries                 1.579.603,49    669.075,33

      II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (R+13+14)     –27.886.985,57    –161.464,48

      15. Ingressos financers                       4.862.188,66   5.510.872,28
      16. Despeses financeres                           0,00       0,00
      17. Despeses financeres imputades a l'actiu                 0,00       0,00
      18. Variació del valor raonable en actius financers          17.901,57    74.670,20
      19. Diferències de canvi                          0,00       0,00
      20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i      485.205,77   1.101.234,61
      passius financers
      III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES             5.365.296,00   6.686.777,09
      (15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20)

      IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L'EXERCICI
      (II + III)                            –22.521.689,57   6.525.312,61
      ± AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L'EXERCICI                  1.303.830,43
      ANTERIOR
      VI. RESULTAT DE L'EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT                     7.829.143,04

 118                            119
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124