Page 117 - Memoria 2019
P. 117

Memòria 2019      A MC MUTUAL tenim clar el nostre compromís amb    document és una resposta a la voluntat de crear un
      la responsabilitat social empresarial i amb la gestió  entorn de confiança per als nostres grups d'interès,
      responsable dels recursos, i per això publiquem la  gràcies a un accés lliure a la informació rellevant
      nostra memòria anual des de l'any 2006, seguint els  i relacionada amb les nostres actuacions globals
      principis establerts per la Global Reporting Initiative  i, particularment, a les polítiques que seguim en
      (GRI). Concretament, en aquesta edició seguim els  assumptes de responsabilitat social, econòmica i
      principis inclosos en els estàndards GRI, opció de  ambiental.
      conformitat exhaustiva, pel que fa a la definició del
      seu contingut (materialitat, participació dels grups  Per a qualsevol qüestió relacionada amb aquesta
      d'interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat) i  memòria, es pot contactar amb el Departament de
      a la garantia de la informació aportada (equilibri,  RSE i Comunicació d'MC MUTUAL enviant un correu
      claredat, precisió, periodicitat, comparabilitat i  electrònic a rse@mc-mutual.com, o bé al telèfon
      fiabilitat).                     93 405 12 44.

      Per tant, la Memòria 2019 d'MC MUTUAL és un     Ens agradaria saber què li ha semblat la nostra
      informe anual que també reflecteix el 100 % de    memòria, la seva opinió ens ajudarà a millorar.
      l'activitat econòmica i social desenvolupada per
      la nostra organització en l'exercici 2019. Aquest


 116                            117
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122